Područni centar Osijek

NazivSjedišteVoditeljOsnutakPovijestDjelatniciDjelatnostProjektiPublikacije


Naziv

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Osijek


Sjedište

Šamačka 9/II
31000 Osijek
Tel.: + 385 31 207 294 / + 385 31 207 285
Fax.: + 385 31 202 067
E-mail: miljenko.brekalo@pilar.hr


Voditelj

Ddr. sc. Miljenko Brekalo


Osnutak

12. travnja 1994.


Povijest

Razlozi osnutka područnoga centra Instituta Ivo Pilar u Osijeku, kao i drugih područnih centara Instituta, temelje se na općim i specifičnim načelima dugoročne znanstveno-istraživačke politike Instituta. Dokument “Strategija razvoja područnih centara Instituta Pilar” koju je donijelo Upravno vijeće Instituta 28. studenoga 2006. te dokument “Novi koraci u razvoju Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar temeljeni na mrežnom ustroju i tržišnoj orijentaciji” kojega je donijelo Upravno vijeće Instituta 11. lipnja 2007. predstavljaju osnovne građevne jedinice budućega rada i razvoja područnih centara Instituta. Temeljni razlozi osnutka područnoga centra Instituta Ivo Pilar u Osijeku zasnivaju se na trajnome interesu za hrvatski istok, ne samo za podunavsku orijentaciju Hrvatske, već i za specifičnosti i posebnosti podneblja hrvatske ravnice, posebno za istraživanje identiteta Osijeka i Slavonije, kao i susjedstva. Promišljajući programe, teme i projekte od globalnog, nacionalnog i lokalno-regionalnog karaktera područni centar Osijek se treba afirmirati kao znanstveno i intelektualno središte grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i hrvatskoga istoka (u uskoj suradnji s centrom u Vukovaru), koje bi služilo za osposobljavanje mladih znanstvenika iz lokalne zajednice, ali bi i pružalo znanstveno-istraživačke, arhivsko-dokumentacijske, izdavačke, konzultativne i obrazovne usluge široj akademskoj, upravljačkoj i gospodarskoj zajednici. Centar Osijek bi na taj način trebao osposobiti mlade istraživače i znanstvenike koji će rezultatima svojih istraživanja omogućiti lokalnoj gradskoj i županijskoj zajednici da na vrijeme dobije sve relevantne pokazatelje potrebne za učinkovito upravljanje gradom, odnosno županijom. Osim toga, zaposlenici Centra moći će sudjelovati u izvođenju nastave na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i temeljem svoga znanja i iskustva pridonijeti kvaliteti sveučilišne nastave.
U okviru Centra proveden je projekt “Prognana Hrvatska”, rezultati kojega su objavljeni u “Društvenim istraživanjima” 28/29 (1997). Tijekom 1999/2000. Centar je sudjelovao u projektu o migracijama (Das Migrationsprojekt) Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Fachhochschule für Wirtschaft iz Friedberga i Giessena. Prvi su rezultati objavljeni u zborniku Makro-, Mikro- und Rechtliche Aspekte in Transitionsprozessen (Osijek, 2000.).


Djelatnici

1. ddr. sc. Miljenko Brekalo, znanstveni savjetnik
2. dr. sc. Marina Kotrla Topić, viša znanstvena suradnica
3. dr. sc. Anamarija Lukić, znanstvena suradnica


Djelatnost

Program rada područnoga centra Instituta Pilar u Osijeku usklađen je s temeljnim ciljem mrežnoga ustroja Instituta – da se u svakom centru pored redovitih znanstveno-istraživačkih djelatnosti razvijaju i djelatnosti koje će tematski centre usmjeravati prema nacionalnoj i globalnoj, a ne samo regionalnoj razini djelovanja. To znači da će Centar Osijek na nacionalnoj i globalnoj razini svoju djelatnost usmjeravati prema istraživanjima srednjoeuropske povijesti, kulture i budućnosti u suvremenim eurointegracijama, a na regionalnoj razini prema temama vezanima uz hrvatsku ravnicu, identitet Slavonije i hrvatske manjine. Program rada područnoga centra Instituta Pilar u Osijeku zasnovan je na osmišljavanju i realizaciji temeljnih djelatnosti Instituta. To su: znanstveno-istraživački rad, nakladnička djelatnost, znanstveno-popularizacijska djelatnost, tržišni projekti te nastavna djelatnost.
Primarna i najvažnija djelatnost područnoga centra jest znanstveno-istraživački rad na globalnim, nacionalnim i lokalno-regionalnim temama. U tom smislu dominantno značenje imaju programi i projekti trajne znanstveno-istraživačke djelatnosti, financirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. Svi znanstvenici i znanstveni novaci u Centru Osijek surađivat će na tim projektima. U dugoročnom smislu, ovisno o raspoloživim kadrovskim resursima, područni centar bi postao nositeljem jednog ili dvaju projekata trajne znanstveno-istraživačke djelatnosti.
Osim izvornih znanstvenih istraživanja područni centar Osijek će organizirati, prikupljati i čuvati raznoliku povijesnu građu, statističko-demografsku dokumentaciju i druge izvore o identitetu Osijeka i Slavonije, kao i o svim drugim aspektima društvenog, demografskog, političkog, povijesnog, kulturnog i ekonomskog razvitka hrvatskoga istoka i hrvatskih manjina u Slavoniji. U tom kontekstu područni centar će usko surađivati napose sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zatim Centrom HAZU u Osijeku, Državnim arhivom u Osijeku i Povijesnim odjelom muzeja Slavonije, kao i sa svim drugim zainteresiranim institucijama i pojedincima u gradu Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji, Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama.


Projekti

Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj (194-1941558-1530), financiranom od MZOŠ-a, voditelj dr. sc. Boris Mlačić (2007.-2013.) – dr. sc. Marina Kotrla Topić

COST akcija IS1404 “Evolution of Reading in the Age of Digitalization (E-READ)” – dr. sc. Marina Kotrla Topić


Publikacije

Razvojne perspektive ruralnoga svijeta Slavonije i Baranje (uredili Maja Štambuk i Antun Šundalić), Biblioteka Zbornici, knjiga 19, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2003.