Tijela Instituta

Upravno vijeće ●  Znanstveno vijeće ●  Klub znanstvenih novaka ●  Radničko vijeće

Upravno vijeće

Upravno vijeće upravlja Institutom, vodi financijsku i poslovnu politiku, odlučuje o raspolaganju imovinom veće vrijednosti sukladno Statutu Instituta te odlučuje o svim pitanjima koja Statutom Instituta nisu u nadležnosti drugih tijela.
Upravno vijeće Instituta ima sedam članova, od kojih je jedan predsjednik Vijeća, imenovan od strane ministra znanosti i obrazovanja. Četiri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješuje ministar znanosti i obrazovanja, dva člana imenuje i razrješuje Znanstveno vijeće iz redova Znanstvenog vijeća, a jednog člana Upravnog vijeća imenuje Radničko vijeće Instituta kao predstavnika zaposlenika.
Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri godine, a mandat predstavnika zaposlenika tri godine, sukladno propisima o radu.

Predsjednik
prof. dr. sc. Nevio Šetić

Zamjenik predsjednika
dr. sc. Drago Čengić

Članovi
Mirela Crljen
dr. sc. Renata Franc
dr. sc. Pavle Kalinić
dr. sc. Zlatko Matijević
Ivan Milanović Litre

Znanstveno vijeće

Znanstveno vijeće je znanstveno i stručno tijelo Instituta. Članovi Znanstvenog vijeća su zaposlenici Instituta izabrani u znanstvena zvanja, predstavnici zaposlenika izabranih na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda – na svakih 5 poslijedoktoranda bira se 1 predstavnik, te predstavnici zaposlenika izabranih na suradničko radno mjesto asistenta – na svakih 10 asistenata bira se 1 predstavnik (stanje 1. siječnja 2019.).

Predsjednik
dr. sc. Nenad Pokos

Zamjenik predsjednika
dr. sc. Geran Marko Miletić

Članovi
dr. sc. Željko Holjevac
dr. sc. Jadranka Rebeka Anić
dr. sc. Mirela Altić
dr. sc. Toni Babarović
dr. sc. Ivana Bendra
dr. sc. Andreja Brajša Žganec
ddr. sc. Miljenko Brekalo
dr. sc. Tihana Brkljačić
dr. sc. Ivan Brlić
dr. sc. Josip Burušić
dr. sc. Anita Bušljeta Tonković
dr. sc. Drago Čengić
dr. sc. Vanja Dergić
dr. sc. Ivan Dević
dr. sc. Ljiljana Dobrovšak
dr. sc. Renata Franc
dr. sc. Mislav Gabelica
dr. sc. Marija Geiger Zeman
dr. sc. Renata Glavak Tkalić
dr. sc. Caroline Hornstein Tomić
dr. sc. Ivan Hrstić
dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
dr. sc. Marina Kotrla Topić
dr. sc. Rašeljka Krnić
dr. sc. Anamarija Lukić
dr. sc. Vinicije Lupis
dr. sc. Filip Majetić
dr. sc. Castilia Manea Grgin
dr. sc. Maja Mandić
dr. sc. Marko Marinić
dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić
dr. sc. Goran Milas
dr. sc. Vine Mihaljević
dr. sc. Boris Mlačić
dr. sc. Saša Mrduljaš
dr. sc. Marko Mustapić
dr. sc. Krešimir Peračković
dr. sc. Benjamin Perasović
dr. sc. Saša Poljanec Borić
dr. sc. Jelena Puđak
dr. sc. Zora Raboteg Šarić
dr. sc. Ivana Radačić
dr. sc. Ines Sučić
dr. sc. Marija Šakić Velić
dr. sc. Vlado Šakić
dr. sc. Lynette Šikić Mićanović
dr. sc. Dražen Šimleša
dr. sc. Nikola Šimunić
dr. sc. Sanja Špoljar Vržina
dr. sc. Jadranka Švarc
dr. sc. Iva Šverko
dr. sc. Maja Tadić Vujčić
dr. sc. Inga Tomić Koludrović
dr. sc. Ivo Turk
dr. sc. Sara Ursić
dr. sc. Jelka Vince Pallua
dr. sc. Danijel Vojak
dr. sc. Anja Wertrag
dr. sc. Zdenko Zeman
dr. sc. Mateo Žanić
dr. sc. Ivana Žebec Šilj
dr. sc. Dražen Živić

Klub znanstvenih novaka

Klub znanstvenih novaka osnovan je 2005. godine s ciljem okupljanja asistenata zaposlenih na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Putem kluba asistenti raspravljaju o svim bitnim problemima veznim uz rad na Institutu i školovanje na poslijediplomskim studijima obrazovnih institucija koje pohađaju. Kako znanstveni novaci imaju svoje predstavnike u Znanstvenome vijeću Instituta, Klub znanstvenih novaka je ujedno i način za izražavanje mišljenja novaka pred Vijećem vezano uz sve tekuće poslove i razvojne planove Instituta.

Radničko vijeće

Radničko vijeće Instituta utemeljeno je 2008. godine, sukladno odredbama Zakona o radu (Narodne novine, br. 149/09), i broji 3 predstavnika zaposlenika Instituta. Bira se na izborno razdoblje od četiri godine. Dana 1. svibnja 2018. izabrano je Radničko vijeće u sastavu:

Mirela Crljen, predsjedinica
dr. sc. Mirela Altić, zamjenica predsjednice
dr. sc. Marko Marinić